Forretningsorden

Oprettet: 20.01.2004 - 12:36

Forretningsorden
Bestyrelsen for Litteratursiden.dk

Generelt:
Litteratursiden.dk ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og en suppleant valgt på foreningens generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand. Bestyrelsen udpeger et administrerende bibliotek og ansætter en redaktør.

Mødeafholdelse:
Bestyrelsen afholder normalt 4 bestyrelsesmøder årligt. Mødedatoer fastlægges på første møde i et kalenderår.

Dagsorden med bilag udarbejdes af formanden og redaktøren og udsendes elektronisk senest 7 dage før møderne.

Der kan indkaldes til ekstraordinære møder, hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette. Indkaldelse hertil skal ske med mindst 14 dages varsel.

Formanden leder bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer er til stede. Suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Der udarbejdes beslutningsreferat, suppleret med problemformulering, væsentlige oplysninger, eventuelt alternative forslag til løsninger og argumenter for beslutning. Enkelte medlemmers synspunkter refereres sædvanligvis ikke. Referater udsendes elektronisk til bestyrelsen, der godkender referatet indenfor 3 arbejdsdage.

Godkendte referater offentliggøres på hjemmesiden.

Bestyrelsens møder er ikke offentlige.

Redaktøren og Litteratursidens sekretær (referent) deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Eksperter, interessenter mv. kan indbydes til at deltage under enkelte punkter på møderne.

Beslutninger træffes normalt på bestyrelsesmøderne. Hastende problemer kan dog behandles ved email-diskussion bestyrelsesmedlemmerne i blandt.

Relation til offentligheden:
Alle deltagere (bestyrelse, redaktør, redaktionsmedlemmer, deltagende biblioteker, medarbejdere og medlemmer af foreningen) kan markedsføre Litteratursiden.dk i konkrete og lokale sammenhænge.

Samlede fælles initiativer tages af redaktør og bestyrelse.

Krise­information henvises til bestyrelse/formand/redaktør.

Vederlag m.v.
Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanten får dækket transportomkostninger i forbindelse med bestyrelsesmøder og generalforsamlinger Herudover modtager bestyrelsesmedlemmerne ikke vederlag.

Denne forretningsorden træder i kraft maj 2003 og revideres/udbygges efter behov.

Bestyrelsen