Vedtægter

Oprettet: 30.07.2003 - 08:30

Foreningen Litteratursiden - Vedtægter

§ 1. Litteratursidens formål er
• at drive de danske bibliotekers litterære website samt at stille det til rådighed for målgruppen, som primært er voksne læsere og studerende
 at• drive et website, der samler og formidler værdiberigede litteraturressourcer på internettet produceret af danske folkebiblioteker i et samarbejde disse biblioteker imellem
 at tilbyde et dynamisk litterært netmagasin/e-zine•
• at forstærke og udvikle det allerede etablerede netværk af samarbejdspartnere
 at stimulere interessen hos studerende og andre med• særlig interesse for uddybende oplysninger om forfattere og litterære perioder
 fortsat løbende at opsamle folkebibliotekernes nye• litteraturressourcer

Stk. 2. Foreningens hjemsted er den kommune, hvori bestyrelsesformanden er ansat.

Stk. 3.. Som medlemmer med stemmeret kan optages alle biblioteker, der gennem løbende produktion til Litteratursiden deltager i arbejdet. Disse medlemmer betegnes som medlemsbiblioteker.
 
Stk. 3.a
Som medlemmer med stemmeret kan ligeledes optages biblioteker, der indgår en aftale med bestyrelsen om i en periode ikke at producere til siden. Disse medlemmer betegnes som medlemsbiblioteker.
Stk. 4. Som medlemmer uden stemmeret kan optages enkeltpersoner, der over for bestyrelsen forpligter sig til at levere internetressourcer til Litteratursiden.

Stk. 5. Som medlemmer uden stemmeret kan endvidere optages foreninger, organisationer, myndigheder m.v. med naturlig interesse for formålet med Litteratursiden. Bestyrelsen afgør om en ansøgning om optagelse kan imødekommes.
Stk. 6 Kontingent for de forskellige medlemskategorier fastsættes af generalforsamlingen.

§ 2. Konceptet Litteratursiden er en helhed bestående af arbejdsmetode, domænenavn, søgeværktøjets grafiske fremtoning, den anvendte software, servere, den organisatoriske opbygning m.m.

§ 3. Ved indtrædelse i foreningen overgiver medlemmerne brugsretten til data til foreningen. Ophavsretten til egenproducerede data haves fortsat af producenten.

Stk. 2. Medlemmerne har ret til at bruge egenproducerede data i egne systemer. Ønsker producenten egenproducerede data leveret af Litteratursiden kan dette ske mod betaling af de faktiske leveringsomkostninger fastsat af bestyrelsen.

§ 4. Litteratursiden produceres ved hjælp af en softwareløsning, der er udviklet til formålet. I forbindelse med foreningens stiftelse overdrages servere og software til foreningen og bliver dennes ejendom.

§ 5. Bestyrelsen beslutter, hvor driftsafviklingen skal finde sted og fastlægger ansvaret for denne samt for performancekrav.

§ 6. Det årlige budget godkendes af generalforsamlingen. Det skal som minimum indeholde indtægter, omkostninger til server, teknisk bistand, redaktør/redaktion, udvikling samt markedsføring.

§ 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar kvartal.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel ved e-mail til samtlige medlemmer og med angivelse af foreløbig dagsorden. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med tilhørende bilag skal udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde flg. punkter:
 Valg af• dirigent
 Bestyrelsens beretning•
 Forelæggelse og godkendelse af• årsregnskab
 Plan for det kommende års arbejde og udvikling af• Litteratursiden
 Indkomne forslag•
 Forelæggelse og godkendelse af budget• for det kommende regnskabsår
 Fastsættelse af kontingent•
 Valg af• bestyrelse

Stk. 4. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 5. Kun medlemsbiblioteker har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. ”§1 stk. 4 og 5 medlemmer” deltager uden stemmeret, men med ret til at stille forslag.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal i bestyrelsen eller mindst 25% af medlemsbibliotekerne forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 8. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet føres af det administrerende bibliotek og revideres af den pågældende kommunes revisor.

§ 9. Bestyrelsen varetager ledelsen af foreningen og udfører generalforsamlingens beslutninger. Den består af fem ledelsesrepræsentanter valgt af og blandt medlemsbibliotekerne.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for to år. Tre medlemmer er på valg i lige år og to medlemmer i ulige år. Første år er de tre medlemmer, der får færrest stemmer, valgt for et år. Genvalg kan ske. Den opstillede med flest stemmer, som ikke opnår medlemskab af bestyrelsen, er suppleant. Suppleanten nyvælges hvert år.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand.

Stk. 4. Bestyrelsen udpeger et administrerende bibliotek og ansætter en redaktør. Redaktøren deltager i bestyrelsens møder, men uden stemmeret.

§ 10. Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra redaktøren en redaktionsgruppe bestående af repræsentanter fra emneredaktionerne.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter de redaktionelle principper for Litteratursidens indhold.

Stk. 3. Redaktøren tilrettelægger og koordinerer arbejdet i forhold til emneredaktionernes og redaktionsgruppens medlemmer i overensstemmelse med den af generalforsamlingen vedtagne handlingsplan samt samarbejdsaftalerne mellem de deltagende biblioteker og foreningen.

Stk. 4. Redaktøren sikrer med ansvar over for bestyrelsen, at Litteratursiden drives i overensstemmelse med Litteratursidens formål.

§ 11. Udmeldelse af foreningen kan ske pr 31.12 med et halvt års skriftlig varsel til bestyrelsen.

Stk. 2. Ved udmeldelse bibeholder foreningen brugsretten til data produceret indtil udmeldelsestidspunktet.

§ 12. Beslutning om udelukkelse af et medlem af foreningen træffes af bestyrelsen. Udelukkelse kan ske ved grov overtrædelse af vedtægterne eller modarbejdelse af foreningens formål. Det udelukkede medlem har ret til at få udelukkelsen prøvet ved førstkommende generalforsamling.

§ 13. Beslutning om foreningens opløsning kan tages på en generalforsamling og kræver tilslutning fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Foreningens aktiver overgår til lignende formål efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18.2.2003 i Århus.
Morten Fogh
Dirigent
Winni Thorup
Protokolfører 

Blev besluttet vedtægtsændrig på Generalforsamlingen 2011, da udmeldelsesfristen blev ændret fra 3 til 6 måneder.